เรียนธรรม | Dhamma Lehre

Dhamma Unterricht in thailändischer Sprache.

 

dharma_wheel

 พุทธศาสนา  คือ  คำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐ

พระพุทธเจ้า คือ ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน  พระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมะที่ทำให้พ้นจากกองกิเลสความเศร้าหมองต่าง ๆ  และ พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลาย  พระองค์เป็นผู้ตื่นจากความเมาความหลงต่าง ๆ  ทรงตื่นจากความหลับหรือความมืดบอดในจิตใจ  ดำรงพระองค์อยู่ในความ     ไม่ประมาท ทรงกำจัดกองกิเลสและกองทุกข์ได้ทั้งหมดมีพระทัยเบิกบานในธรรม

เนื่องจาก พระพุทธองค์เป็นผู้หมดจดจากกิเลส ทรงบริสุทธิ์สะอาดทั้งทางกาย วาจา และใจ จึงได้นามว่า  อะระหัง เป็นพระอรหันต์  พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจ ความจริงอันประเสริฐ ด้วยพระปัญญาอันยิ่งโดยชอบด้วยพระองค์เองก่อนอื่นใครทั้งหมด ไม่มีใครเป็นผู้สอน  จึงได้นามว่า  สัมมาสัมพุทโธ  ทรงตรัสรู้ธรรมโดยชอบด้วยพระองค์เอง  นอกจากนี้ พระองค์มีความกรุณาสงสารประสงค์ให้สัพพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ จึงทรงแสดงธรรมโปรดแก่เวไนยสัตว์ เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้รู้ธรรมและจะได้ปฏิบัติตนให้พ้นจากความทุกข์ทั้งมวล      พระองค์จึงได้พระนามว่า  ภะคะวา ผู้จำแนกแจกจ่ายธรรม ทรงสอนประชุมชนให้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

พระธรรม  คือ  คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  หรือ ธรรมวินัยอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  พระธรรม นั้น ย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่ว   ธรรมย่อมนำสัตว์ให้ออกจากทุกข์  ย่อมทรงสัตว์ทั้งหลายไว้ในทางแห่งสวรรค์และทางแห่งนิพพาน  ผู้ปรารถนาความสุขที่แท้จริง จึงควรประพฤติธรรมเป็นประจำ  หมั่นศึกษาธรรมและ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรม

พระสงฆ์  คือ  หมู่พระภิกษุผู้ได้ฟังคำสั่งสอนหรือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และสอนให้ผู้อื่นกระทำตามด้วย

ฉะนั้น พุทธศาสนิกชน ท่านผู้นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงควรได้ศึกษาธรรม

ทางวัดธรรมวิหารได้จัดให้มีการเรียนธรรมสำหรับญาติโยมทั้งหลาย

เรียกการเรียนการศึกษานี้ว่า                           

“ธรรมศึกษา”

ทุกวันเสาร์  ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 น.  ถึง เวลา  16.00  น.

         แม้ว่าท่านจะไม่ได้มาทุกเสาร์ก็ตาม ก็สามารถมาศึกษาได้   สะดวกวันเสาร์ใด ก็มาเรียนวันเสาร์นั้น และทางวัดธรรมวิหาร มีโครงการจัดการเรียน  การสอน  การสอบธรรมศึกษา ด้วย   โดยเฉพาะการสอบนั้นคือการวัดผลของการเรียนว่ามีความเข้าใจหรือไม่  เมื่อสอบผ่านก็จะมีใบประกาศมอบให้ เป็นเกียรติประวัติ 

การเรียนรู้ธรรมะ เป็นสิ่งที่ดี  เป็นสิ่งมีคุณค่า